Velicina slova
Prijava

Finansijer

Ministarstvo

Realizator projekta

Grlica

Opština Pirot

SO Pirot

Evroregion Stara planina

Evroregion Stara planina

Evroregion Stare planine jeste multikulturalno područje koje obuhavata opštine Dimitrovgrad, Pirot, Knjaževac i Zaječar na teritoriji Republike Srbije i opštine Belogradčik, Berkovica, Čiprovci, Čuprene, Georgi Damianovo, Godeč i Vrušec na teritoriji Republike Bugarske. Na osnovu brojnih sporazuma, zajedničkih sastanaka i diskusija koje su se odvijale poslednjih godina, postignuta je saglasnost da održivi razvoj Stare planine treba da bude sveobuhvatni cilj prekogranične saradnje u regionu.

Održivi razvoj se posmatra kao skup akcija za očuvanje prirode, ekonomski prosperitet i podjednako učešće i raspodelu koristi među zajednicama koje žive u ovom regionu. Zajednički je dogovoreno da sve aktivnosti u tom pogledu treba da budu implementirane kroz širok dijalog, razvoj partnerstva između javnog i privatnog sektora na međunarodnom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou sa ciljem da doprinesu očuvanju prirodnih i kulturnih vrednosti regiona, ekonomskom rastu, miru i uspešnom pridruživanju i integraciji obe zemlje u Evropsku Uniju.

Oslanjajući se na osnovne principe saradnje koji su usaglašeni među članicama Evroregiona Stara planina, kao i na širok proces konsultacija sa različitim zainteresovanim stranama i na veliki broj zajedničkih sastanaka sa značajnim učešćem javnosti, postignuta je saglasnost o pet prioritetnih oblasti rada. Pet prioritetnih oblasti, koje su usaglašene u okviru gore pomenutog procesa konsultacija i koje su potvrđene u Okvirnom sporazumu o Staroj planini, su sledeće: Turizam, Poljoprivreda, Infrastruktura, Životna sredina, Kultura i sport.

Ovih pet prioritetnih oblasti ne treba posmatrati odvojeno, već naprotiv, one treba sagledavati kao isprepletana pitanja koja uslovljavaju jedna druge, jer se predviđeni razvoj regiona Stara planina može ostvariti jedino usaglašenim zajedničkim planiranjem i aktivnostima na terenu.

Login Form